Főszerkesztő: Gerő András – e-mail
Szerkesztők: Szutor Ferenc – e-mail, Gerő Ildikó - email, Gelencsér György - Merlin - email

Weboldal: www.porthole.hu
E-mail: porthole@porthole.hu
Kiadja a Sztrato Kiadói Kft

8230 Balatonfüred, Vázsonyi u. 3.

Alapítva:1994

Hirdetésfelvétel a Kiadóban
hirdetes@porthole.hu

A Porthle.hu oldalon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

Adatvédelmi irányelvek:

Az adatvédelmi intézkedések, folyamatok és szabályzatok kialakításakor, valamint ezen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor a Társaság az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek és előírásainak megfelelően járt el.

Társaság a következő személyes adatokat kezeli:

  • logolja a Portálokat látogató Felhasználó(k) IP címét, 
  • regisztrálja és nyilvántartja a Portálok hírleveleire saját elhatározásukból feliratkozó Felhasználók e-mail címét, mely utóbbit csak és kizárólag a megrendelt hírlevelek kiküldésére, online tartalomszolgáltatás céljából használja fel.

Az Adatkezelésre a Portálok Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.

Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címe kapcsán felelősséget vállal azért, hogy a megadott adat és a hozzájárulás tőle származik és a valóságnak megfelel, illetve, hogy a megadott adat felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe a hírlevél szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Társaság a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánná felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Társaság a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Társaság gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

Az automatikusan rögzített IP címeket a Társaság rendszere a rögzítésüket követően legfeljebb 14 napig tárolja.

Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, Társaság az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben a Társaság jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, a Társaság e jogos érdekének fennállásáig.

Felhasználó által a Portálok szolgáltatásaival (hírlevelek) összefüggésben megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott szolgáltatásról – regisztrált adataival – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri az e-mail címe törlését. Ebben az esetben a személyes adat a Portálok rendszeréből törlődik.

A Felhasználó által megadott Személyes adat – abban az esetben is, ha a Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szünteti meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetők a Társaság által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok megszüntetését. A Felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában a hírlevél szolgáltatásokat nem tudja majd igénybe venni.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Társaság jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést a Társaság végrehajtja.

Felhasználó kérheti, hogy Társaság tájékoztassa, kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A levélben küldött tájékoztatáskérést Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre.

A Felhasználó kérheti a Társaság által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti az e-mailcím javítását. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó kérheti a Társaság által kezelt személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról a Társaság minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A Társaság által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Társaság a hírlevél adatbázisában a Felhasználó személyes adatait törli.

Társaság a munkavállalóiról az őt terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése érdekében szükséges személyes adatokat kezeli, azok adatkezelésének időtartamát az előíró jogszabályok határozzák meg, az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az adatkezelés célja lehet még a Társaság potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása.

Társaság potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumainak Társasághoz történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait Társaság a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig. Társaság jogosult a potenciális munkavállaló által megküldött önéletrajzban és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt személyes adatokat felhasználni a potenciális munkavállaló Társaságnál történő potenciális elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni helyzetben is, amikor a Potenciális munkavállaló a Társaság által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére Társaság megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a személyes adatok lehetővé tegyék a Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.

Az adatkezeléssel ill. adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseket Társaság a porthole@porthole.hu e-mail címre várja.

Az adatközlő adatai, elérhetőségei:

Név: Sztrato Kiadói Kft.
Székhely: 8230 Balatonfüred, Vázsonyi u. 7/b.
Cégjegyzékszám: 19-09-518200
Adószám: 10982699-2-19
Képviselő: Gerő András
E-mail: porthole@porthole.hu